News

 

 

2017-08-17

 

Delårsrapport April-Juni 2017

 

Koncern 1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 6 541 kSEK (5 504 kSEK)
 • Resultat efter skatt -552 kSEK (120 kSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00 SEK)
 • Soliditet 47 % (37 %)

Moderbolag 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 0 kSEK (0 kSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 1586 kSEK (-349 kSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
 • Soliditet 84 % (97 %)

Se hela rapporten på Aktietorget

 


 

2017-07-06

 

AlphaHelix: Rob™ har CE IVD godkänts

 

Det ledande testinstitutet TÜV Rheinland® har CE IVD godkänt vätskeroboten Rob™ efter flera månaders tester. Rob™ var sedan tidigare CE certifierad men har nu alltså genomgått omfattande fysiska tester som bevisar instrumentets prestanda.

 

”Det är mycket glädjande att Rob™ har klarat de rigorösa tester som ingår i CE IVD registreringen. CE IVD förenklar för tillverkare av diagnostiska tester att certifiera testerna med Rob™ som vätskehanterare. Det här är en kvalitetsstämpel som återigen visar att Rob™ ligger i absolut framkant”, säger Mikael Havsjö, AlphaHelix Technologies, i en kommentar.

 

” Rob™ går från klarhet till klarhet. Vi vet redan att pris, precision och produktivitet är områden där Rob™ ligger främst. Att nu Rob™, som enda instrument av sitt slag, är CE IVD certifierat är självfallet mycket positivt”, kommenterar Peter Herte VD för AlphaHelix Molecular Diagnostics.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 


 

2017-06-21

 

AlphaHelix skriver avtal med nya distributörer och levererar fyra Rob till asien i juni

 

Lanseringen av AlphaHelix vätskerobot RoB™ har resulterat i avtal med nya distributörer i Sydkorea, Taiwan och Kina. Produkt och säljutbildning har genomförts på plats och marknadsföringen på lokal marknad har inletts. Leveranserna av Rob™ har genomförts i juni till ett sammanlagt ordervärde av 527 000 SEK.

 

”Det är särskilt glädjande att Fosun Diagnostics, den största tillverkaren av molekylärbiologiska kit i Kina lagt en order.

De erbjuder sedan tidigare automatisering för DNA extraktion samt tillverkar egna QPCR instrument. Rob ger dem möjlighet att erbjuda automatisering med full spårbarhet i hela analysprocessen” säger Mikael Havsjö, ordförande i AlphaHelix.

 

AlphaHelix har slutit avtal med Bio-Gene för distribution av Rob™ . Företaget är baserat i Hong Kong och har 6 säljkontorutspridda vid de viktigaste marknaderna. I Sydkorea är det PK Technologies som är distributören och i Taiwan kommer Rob™ att säljas av Mbitious som båda två redan är etablerade distributörinom QPCR/PCR.

 

”Att den asiatiska marknaden är mycket spännande är ingen nyhet. Trots låga arbetskostnader så är potentialen enorm för automatisering. Ökad resultatsäkerhet och spårbarhet driver på utvecklingen. Speciellt tillfredställande är att PK Technologies och Mbitious valt att sälja Rob trots att de också säljer konkurrenten Piro. Ett gott betyg för Rob. ”säger Peter Herte, VD för AlphaHelix.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 


 

2017-05-23

 

Kommunike från årsstämma

 

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB’s årsstämma i Nacka den 23:e maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

 

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Håkan Evefors, Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson. Mattias Molin, tidigare VD, valdes till ny ledamot. Ann Baron lämnade styrelsen. Baker Tilly Umeå AB valdes till ny revisor för tiden intill dess att ordinarie årsstämman hållits år 2018, och revisonsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

 

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget. Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att årets vinst balanseras i ny räkning.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 


 

2017-05-10

 

Peter Herte blir ny VD för AlphaHelix

 

Peter Herte har den 10 maj 2017 utsetts till VD för AlphaHelix Molecular Diagnostics AB.

 

Peter Herte är civilekonom och kommer närmast från en position som marknadschef för Synsam. Tidigare har Peter bland annat varit VD för Grey Healthcare. Han har därtill lång internationell erfarenhet från sälj- och marknadsbefattningar inom healthcare/pharma från bland annat Roche och Aventis.

 

”Peter har lång erfarenhet av  internationell marknadsföring inom Life Science. Nu känns steget ut i Världen betydligt lättare. Vid rekryteringen var det viktigt för oss att hitta någon som hade gjort detta tidigare; framgångsrikt etablerat nya produkter på internationella marknader.” säger styrelseordförande Mikael Havsjö i en kommentar.

 

”Det här skall bli mycket spännande. AlphaHelix är verkligen ett unikt bolag. Utvecklingsbolag brukar ju leva på nyemissioner för att fram nya, oprövade produkter. AlphaHelix är mycket starkt finansiellt och har flera konkurrenskraftiga produkter som redan har proof-of-concept och viktiga referenskunder. Min ambition är att göra AlphaHelix till ett internationellt bolag. kommenterar Peter Herte utnämningen.

 

Se detta meddelande på Aktietorget

 


 

2017-05-03

 

Årsredovisning 2016

 

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil på Aktietorget

 


 

2017-05-02

 

AlphaHelix byter lista

 

Styrelsen har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte. Bytet är planerat till att ske direkt efter sommaren.

 

”De senaste åren har bolaget gjort en fantastisk resa; vi tjänar pengar, har en fantastisk balansräkning och flera spännande produkter som vi precis börjar få ut på marknaden. Trots detta är börsvärdet idag lägre än för tre år sedan. Med listbytet hoppas vi nå en bredare ägarkrets och få bättre betalt för bolagets  prestation. ” säger Styrelseordförande Mikael Havsjö i en kommentar.

 

AlphaHelix avser engagera Hagberg & Aneborn för uppdraget att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North.

 

”Vi måste vara självkritiska i att vi inte lyckats marknadsföra Bolaget mot aktiemarknaden. Med stöd av en duktig CA kommer detta förhoppningsvis förändras.” tillägger VD Mattias Molin.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 


 

2017-04-27

 

Delårsrapport Januari-Mars 2017

 

 

Koncern 1 januari - 31 mars 2017

 • Nettoomsättning 7 117 kSEK (5 247 kSEK)
 • Resultat efter skatt 992 kSEK (220 kSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,00 SEK)
 • Soliditet 46 % (32 %)
 • Periodens kassaflöde 2 889 kSEK (926 kSEK)

Moderbolag 1 januari – 31 mars  2017

 • Nettoomsättning 0 kSEK (0 kSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -192 kSEK (-240 kSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,00 SEK)
 • Soliditet 98 % (98%)

Se detta rapport på Aktietorget

 


 

2017-04-24

 

Kallelse till Årsstämma

 

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23:e maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler i Nacka; Västra Finnbodavägen 2.

 

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17:e maj 2017. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid. 

 

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 17:e maj kl 12.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mattias Molin, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka eller via e-post mattias.molin@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 


 

2017-02-24

 

Mattias Molin avgår som VD till sommaren

 

Mattias Molin tillträdde som VD i oktober 2014. Hans huvudsakliga uppdrag har varit att få till en god ekonomi i koncernen. Idag har AlphaHelix en mycket stabil situation för framtida expansion.

 

Från sommaren skall Mattias Molin långsegla med sin familj varför han lämnar sin plats som VD och koncernchef.

 

Detta passar bra med koncernens framtida strategi som är inriktad på tillväxt och försäljning. Rekrytering av ny VD är inledd; med fokus på internationell expansion och försäljning.

 

”När Mattias kom till företaget var vi kraftigt skuldsatta och verksamheten blödde. Idag har vi en fantastisk balansräkning samtidigt som kostnader för produktutveckling och forskning är betalda. Vi har två spetsprodukter som är klara för en aggressiv, internationell satsning. Vi söker i första hand någon som har internationell erfarenhet inom life science och/eller diagnostik. Vår förhoppning är vidare att Mattias tar en plats i styrelsen; så att han kan fortsätta att styra vår lönsamhet och likviditet.” säger styrelseordförande Mikael Havsjö i en kommentar.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 


 

2017-02-16

 

Bokslutskommunike Q4 2016

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 


 

2017-02-08

 

AlphaHelix: Techtum ersätter Kapa med PCRBio

 

Som tidigare meddelats förlorade AlphaHelix dotterbolag Techtum vid årsskiftet försäljningsrättigheterna för enzymtillverkaren KAPA Biosystems; då bolaget tidigare köptes upp av Roche. För Techtum innebar detta ett intäktsbortfall med drygt 6 MSEK.

 

Techtum har tecknat distributionsavtal med brittiska PCR Biosystems Ltd. Bolaget är en värdig ersättare till Kapa med produkter som är fullt jämförbara med KAPAs. Ledningen räknar med att ta igen en stor del av försäljningstappet med hjälp av den nya agenturen.”

 

Vi har ju faktiskt redan startat vår försäljning och våra kunder verkar nöjda med PCR Bio. För alla produkterna är prestanda bättre eller samma som tidigare. PCR Bio saknar dock KAPAs bredd inom NGS. NGS stod för knappt halva Techtums enzymförsäljning under 2016.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

 

Avtalet är exklusivt och omfattar Sverige och Norge.

 

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 


 

2017-02-08

 

AlphaHelix: PrimaDiag väljer Techtum i Skandinavien

 

AlphaHelix dotterbolag Techtum har under Q4 2016 sålt tre robotar för NGS-biblioteksprepation(Next Generation Sequencing) från franska PrimaDiag. En av dessa fakturerades under 2016; de övrigt levereras i början av 2017. Tack vara försäljningsframgångarna så har PrimaDiag nu beslutat att låta Techtum ansvara för hela Skandinavien. 

 

NGS-bibliotekspreparation är så arbetskrävande att robotisering är ett måste för alla som skall arbeta med Next Generation sequencing.

 

”PrimaDiags ACSIA-robot är framförallt mycket konkurrenskraftig för mindre och medelstora NGS-laboratorier; både vad gäller pris och prestanda. Kunderna uppskattar den användarvänliga programvaran för att de också kan använda ACSIA för andra krävande uppgifter.” säger Techtums VD Håkan Evefors

 

Franska PrimDiag tillverkade tidigare αBot för AlphaHelix så bolagen känner varandra väl.


Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 


 

2016-12-20

 

AlphaHelix säljer BugScreener™ till Finland


Som tidigare meddelats har ett stort diagnostiklaboratorium i Finland genomfört en del tester av BugScreener™. Kunden blev mycket nöjd med resultaten och nu är affären slutgiltigt i hamn; installationen är klar och leveranserna har kommit igång. Projektet, som drivits av dotterbolaget Techtum Lab, har dragit ut på tiden eftersom affären hamnade mitt i utvecklingen av BugScreener™. Kunden har också varit en aktiv part i arbetet med det nya protokollet.

”Vi är glada att se att BugScreener™ är konkurrenskraftigt; också när vi går via en utländsk distributör. För slutkunden verkar BugScreener™ ändå vara det klart bästa alternativet. Det underlättar vårt försäljningsarbete i Europa framöver.” säger VD Mattias Molin i en kommentar.

Avtalet sträcker sig över tre år initialt och förväntas ge cirka 2,5 MSEK i årlig intäkt. Kunden kommer att köra minst 100.000 MRSA-tester årligen genom BugScreener™. AlphaHelix äger maskinutrustningen i systemet och kunden betalar per prov. Installationen omfattar bland annat två Rob™ och automation från Hamilton Robotics.

”Det här en riktigt rolig affär där vi tillsammans med kunden fått fram en förbättring som vi kan erbjuda både nya och gamla kunder. Vi gör det billigare och enklare för kunden; så vi kan ta ut en högre marginal.” tillägger en nöjd Håkan Evefors, VD för Techtum Lab.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget
 2016-12-05


AlphaHelix tecknar samarbetsavtal med Expression Analytics


AlphaHelix och Expression Analytics OY, Esbo, Finland, har tecknat samarbetsavtal gällande utveckling och kommersialisering av HPE-PCR (Heat Pulse Extension-PCR). Expression Analytics patenterade metod möjliggör analys av DNA molekyler som tidigare inte gått att analysera via PCR/QPCR. Metoden är kräver maximal prestanda vilket innebär att AlphaHelix SuperConvection®patent och αAmp instrument är ett optimalt alternativ.

Under projektets gång har en modifierad programvara utvecklats. De preliminära resultaten var så goda att AlphaHelix finansierar en utveckling fokuserad på applikationer för det snabbt expanderande området Next Generation Sequencing (NGS). Utvecklingen pågår i Hanoi, Vietnam av forskare kopplade till Expression Analytics och förväntas vara avslutad under Q1, 2017.

”Idag domineras marknaden av tre stora aktörer; som alla kan ha intresse av denna teknik. Eftersom tekniken är beroende av patent hos både AlphaHelix och Expression Analytics ville vi underlätta diskussionerna genom att skapa en gemensam samtalspart för eventuella köpare av tekniken. Ambitionen är att skapa ett gemensamt bolag med Expression Analytics.” berättar VD Mattias Molin.

”AlphaHelix patent är fortfarande oöverträffat avseende prestanda och temperaturkontroll. För denna applikation är reaktionens volym ett stort problem med andra tekniker. Med SuperConvection® blir analyserna både känsligare och billigare. Vi tänker presentera resultaten för de tre aktörerna med avsikten att sluta avtal med en av dem”, enligt Mikael Havsjö på AlphaHelix Technologies.

HPE-PCR används redan inom klinisk diagnostik för Typ 1 muskulär dystrofi och tester för andra genexpansionssjukdomar så som Fragile X syndrome och ALS är under utveckling.

”Ett test för att snabbt diagnosticera ALS skulle skapa förutsättningar för tidig behandling. Genom att utnyttja den potential som finns i AlphaHelix SuperConvection® teknologi så kan vi utveckla NGS-baserad diagnostik för sjukdomar som hittills inte varit möjlig” säger Jakob Stenman, VD för Expression Analytics.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2016-11-28

 

AlphaHelix presenterar The Bugscreener™


Som tidigare meddelats har AlphaHelix arbetat med produktifiering och vidareutveckling av Techtums MRSA*-plattform. Resultatet är The BugScreener™ - en komplett lösning för detektion av odlade bakterier i rör; från prov till resultat.

The BugScreener™ skiljer sig från Techtums MRSA-plattform genom väsentligt ökad känslighet samtidigt som tidsåtgång och provkostnad minskats markant. The BugScreener™ har också bredare användningsområde, då den inte är låst till MRSA*. Nytt är också skalbarheten; där The BugScreener™ kan användas manuellt för korta serier och skalas upp med full automation för laboratorier med stora provvolymer. Detta gör att alla laboratorier som erbjuder, eller funderar på att erbjuda, exempelvis MRSA*-tester är potentiella kunder för The BugScreener™.

I samband med introduktionen av The BugScreener™ har AlphaHelix tecknat ett partneravtal med Hamilton Robotics; en världsledande robottillverkare. Hamilton erbjuder en robotlösning med AlphaHelix varumärke. Hamilton har full service och installationssupport över hela världen; vilket underlättar snabb marknadsexpansion.

”För våra kunder är provtid, provkostnad och resultatsäkerhet alltid viktigast. The BugScreener™ har redan visat sig mycket konkurrenskraftig som Techtums MRSA plattform i de senaste upphandlingarna. Bredare kundunderlag tillsammans med robotsamarbetet gör oss riktigt konkurrenskraftiga internationellt.” säger Mikael Havsjö i en kommentar.

Den brittiska professorn Angela Kearns, som är en av världens ledande inom MRSA-forskning, bekräftar Havsjös antagande. Hon beskriver The BugScreener™ med: ”You clearly have a rapid and cost effective assay for MRSA screening”.

”Nu får vi en tydlig produkt vi kan marknadsföra internationellt. Samtidigt kan vi använda Techtums MRSA-plattform som referens. Det ger oss över två miljoner provers historik och 50 % marknadsandel i Sverige att skryta med. Personligen tycker jag att BugScreener™ är vårt starkaste kort.” fyller Mattias Molin i.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-08-25

 

 

Örebro universitet med Techtum som teknisk samarbetspartner i stort forskningsprojekt


Örebro Universitet har fått 11 MSEK från KK-stiftelsen för forskning inom inflammasomer. Syftet är att försöka förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika människor.

Örebro Universitet har fyra företag som samarbetspartner i detta projekt; bland andra Techtum Lab och Sandvik. Techtums roll är dels som teknikkonsulter men också som leverantör av utrustning.

”Örebro sökte spetskompetens inom bl.a. genuttrycksanalys, extraktion, automation och biobanking. Vi anser själva att vi är duktiga på detta men är ändå smickrade av att lilla Techtum valdes; inte bara som leverantör av lösningar; utan också som tekniska konsulter. Vi ser att detta kommer att stärka våra samarbeten med den akademiska världen.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”Jag tror att Örebro gör helt rätt i denna satsning; dels satsar man på tvärvetenskapligt samarbete; dels inkluderar man aktivt näringslivet i projekt som gagnar stora delar av samhället. Man kommer att nå snabbare resultat och nå ut bättre med sina resultat.” tillägger VD Mattias Molin.

Örebro Universitets egen pressrelease om detta går att finna här.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-30

 

Techtum Biobanking vinner upphandling


För ett drygt år sedan startade AlphaHelix ett affärsområde inriktat på biobanker. Anledningen var att dotterbolaget Techtum fått en bra ställning på marknaden för biobanker; men att affärerna skiljer sig väsentligt från koncernens fokusområden. Affärerna är större, med längre införsäljningscykler och marginalen är lägre.

Den 8:e juni tillkännagav Biobank Norr att de valt Techtum som huvudsaklig leverantör. Idag stod det klart att inga överklaganden inkommit.

Budgetramen för upphandlingen är 13 MSEK och Techtum räknar med att 3,4-12,2 MSEK tillfaller bolaget; där det lägre beloppet avser den absoluta miniminivån. Det handlar dels om utrustning för cirka 1 MSEK initialt; dels om förbrukningsvaror. Techtums tilldelning är över 90% av den totala upphandlingen.

Avtalet skall löpa två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Marginalerna är generellt lägre än för koncernens övriga verksamhetsområden.

”Det är mycket glädjande att vi nu kan offentliggöra ett större avtal för affärsområdet Techtum Biobanking. Vi har hittills haft ökande ordervolym från Biobanker men kunderna har dröjt med sina upphandlingar. Vi visste att vi var konkurrenskraftiga, vilket detta visar och att vår långa satsning på biobankerna var rätt.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-28

 

Techtum får prestigeorder i Danmark


Techtum Lab har tecknat ett avtal om leverans och installation av ett system för digital-PCR. Kunden är ett privat, mycket väl ansett forskningslaboratorium i Köpenhamn. Systemet är det andra av sin typ som installeras i Norden.

Ordervärdet är cirka 2 MSEK första året samt därefter förbrukning med cirka 700 kSEK per år.

För några månader sedan tecknade Techtum ett exklusivt distributionsavtal för Norden med amerikanska RainDance. Företaget är världsledande inom digital-PCR; ett område som vinner alltmer mark.

”Det är mycket roligt att RainDance väljer att arbeta med Techtum, det visar att vår satsning på att bli ett kunskapsföretag lönar sig.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”Ordern är i sig mycket meriterande; men om kunden vill ha den absolut känsligaste detektionen av DNA/RNA så finns det egentligen inga alternativ till RainDances RainDrop-system idag.” fortsätter Håkan Evefors.

Leverans sker i augusti.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-22

 

 

 

AlphaHelix MRSA-plattform till Finland


AlphaHelix har en egen plattform för screening av MRSA; den vanligaste formen av antibiotikaresistenta bakterier. Under det senaste året har företaget lagt stora resurser på att produktifiera denna plattform så att tekniken skall göras mer tillgänglig. I detta arbete är vätskehanteringsroboten Rob™ en viktig beståndsdel.

Dotterbolaget Techtum Lab kommer i kommande vecka att sätta upp ett system för screening av MRSA i Tammerfors i Finland. I ett första steg handlar det om att validera systemet hos kund för att i höst genomföra en full installation. Systemet är av samma typ som de som idag används av bland andra Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge; men med större andel av koncernens egna produkter.

Affärsmodellen är samma som använts i Sverige där Techtum äger utrustningen och står för all service. Kunden betalar per prov. Förutsatt att valideringen i Finland går som det skall ger affären intäkter på 2 MSEK per år till koncernen. Avtalstiden är 3-5 år.


”Vi har länge vetat att vår plattform för MRSA är konkurrenskraftig men vi har inte lyckats förenkla konceptet så att det gått att sälja enkelt. Nu har vi en helt egen produkt där vi kan lämna säkra offerter; med förvissning om att det fungerar.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”MRSA är ett världshälsoproblem. Kostnaderna för isolering av smittade patienter frestar på alla sjukvårdsbudgetar i Europa. Provkostnaderna i sig är ett stort problem för många vårdgivare. Sedan utvecklingen av vår plattform blev klar har vi på kort tid lämnat flera offerter till bland annat Storbritannien och Finland. Vi har hela tiden velat utvecklas inom diagnostiken. Med Rob™ integrerad kan vi snart säga att vi har en helt egen diagnostisk plattform för MRSA och VRE.” tillägger Mikael Havsjö från AlphaHelix Technologies.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-03-22

 

 

 

AlphaHelix presenterar Rob™ 2.0
 

AlphaHelix presenterar nu en ny, uppdaterad version av vätskeroboten Rob™. Det handlar dels om helt nya funktioner i programvaran; dels om förändringar i designen. Rob har bland annat fått en ny huv med ökad stabilitet och täthet.
Rob™ by AlphaHelix
”Rob™ utvecklades i första hand för klinisk QPCR set-up i 96-format. Den precision och hastighet som Rob™ visat under tester öppnade för nya användningsområden. Med ganska små men tidskrävande förändringar kan vi nu konkurrera med betydligt dyrare maskiner; framförallt för kunder med krav på högre provgenomströmning. På så sätt har vi signifikant breddat kund-underlaget.” säger Mikael Havsjö i en kommentar. Den nya versionen av Rob™ levereras under Q2; med ny design och flera nya funktioner.

”Det är främst för kliniska och forskningsbaserade NGS-lab (Next Generation Sequencing) som vi har utvecklat nya funktioner. NGS är det snabbast växande diagnostikområdet. Tack vare OneDip
teknologin är Rob ensam i klassen om att klara 384-formatet effektivt ” fortsätter en nöjd Mikael Havsjö.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 

 2015-11-09

 

 

 

 

AlphaHelix får nytt patent inom QPCR

 

 

AlphaHelix har fått patentansökan ”Device and method for conducting direct Quantitive Realtime PCR” beviljad. Patentet gör det möjligt att köra QPCR direkt på biologiska substanser som t ex blod utan föregående DNA extraktion. Patentet bygger på att AlphaHelix patenterade SuperConvectionTMteknologi används och kan inte kombineras med andra typer av QPCR instrument.

 

”Koncernens mål har hela tiden varit att utveckla ett helt nytt diagnostiskt koncept; byggt på AlphaHelix patenterade teknologi. Det nu beviljade patentet både skyddar nuvarande patent och möjliggör utvecklingen av vårt diagnostiska QPCR-baserade koncept.”, säger Mikael Havsjö i en kommentar.

 

 

Det diagnostiska konceptet bygger på att biologiska prover med provvolymer på upp till 3 ml kan köras direkt utan föregående extraktion av DNA. Det innebär att ingen odling, rening eller anrikning behövs för QPCR-baserad detektion av virus eller bakterier; vilket ger betydande tids- och kostnadsvinster. QPCR är en av de vanligaste molekylärbiologiska analysmetoderna. Den används inom såväl forskning som diagnostik.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2015-10-22

 

Prestigeorder till Techtum Lab

 

Forskare vid Köpenhamns universitet har beställt en av SensiQ Technologies SPR plattformar (Pioneer FE) från AlphaHelix dotterbolag Techtum Lab. Plattformen arbetar med så kallad ytplasmonresonans; en teknik för inmärkningsfri analys av interaktioner mellan biomolekyler.

Utrustningen kommer att användas för ett projekt inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling mot målproteiner i hjärnan och centrala nervsystemet. Projektet kan avsevärt bidra till upptäckt av nya terapeutiska principer för sjukdomar som ischemisk stroke.

”Detta är ett genombrott för Techtum och SensiQ inom SPR i de nordiska länderna; dels för att vi får en referenskund för tekniken; dels för att vi nu etablerar oss som en nordisk leverantör.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

Ordervärdet överstiger 1,5 miljoner kronor initialt; men kommer också att innebära löpande försäljning av förbrukningsvaror och service.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2015-10-01

 

 

 

Utvecklingen av ForenSafe™ klar
Som tidigare publicerats tar AlphaHelix fram ett nytt enzym, ForenSafe™, för kriminaltekniska applikationer. Utvecklingen är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, AlphaHelix och det amerikanska företaget KAPA Biosystems Ltd. AlphaHelix äger alla IP-rättigheter i projektet.


ForenSafe™ bygger på forskning som gjorts under Vinnova projektet ”Nya tekniker för DNA-analys vid bombning och terrorism” som startade hösten 2012. AlphaHelix har, tillsammans med en forskargrupp vid Uppsala Universitet, genomfört utvecklingen av ForenSafe™ på mycket kort tid.

Fördelarna med ForenSafe™ är dess förmåga att amplifiera DNA när proverna är kontaminerade med inhibitorer för PCR; ämnen som hämmar DNA-analys. Forskningsresultaten visar att ForenSafe™ fungerar vid inhibitornivåer som är fem gånger högre än något konkurerande enzym. Praktiskt innebär detta att kriminaltekniker kan utvinna DNA ur betydligt sämre prover; något som ofta är problem vid brottsplatsundersökningar. Testerna är utförda på de nio vanligaste inhibitorerna; de som används i flertalet vetenskapliga artiklar i ämnet. Resultaten är således direkt jämförbara med annan forskning på området.

Nu vidtar marknadsföring och produktionsplanering. Kunderna är kriminaltekniska laboratorier världen över. Eftersom de har en mycket tät kommunikation ser vi att lanseringen underlättas. Prover kommer att sändas till ledande experter under hösten.

AlphaHelix utvecklar också ett nytt koncept från provtagning till färdig PCR vilket bland annat bygger på ForenSafe™ och bolagets patenterade SuperConvection
teknologi.

Kontaktpersoner på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):
SO Mikael Havsjö
018 120701

mikael.havsjo@alphahelix.com

VD Mattias Molin
0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

AlphaHelix Technologies AB
Penarp 1150
SE 264 91 Klippan 
Sweden

Tel: +46 18 12 07 01
Email: sales@alphahelix.com
Read more about Rob™
- Meet Rob™

Read more about ForenSafe™
- ForenSafe™ – a polymerase with improved performance
for contaminated forensic samples
Read more about The BugScreener™
The BugScreener™ - the optimal solution for MRSA screening

Read more about αAmp 
- About  αAmp 
- Benchmark
- Testimonials